جستجو :

نکته ۱: صورتجلسات برای هر یک از دانشجویان به صورت جداگانه تکمیل گردد. نکته۲: اصل صورتجلسه به همراه پاسخنامه امتحانات به مبدا ارسال گردد.