اهداف و ماموریت ها

تعداد بازدید:۳۹۳

 

"رویکرد جدید دانشگاه آزاد اسلامی برمبنای تخصصی کردن رشته‌ها، موضوع محور و شغل‌ محورکردن آنهاست بر این اساس معاونت های موضوعی شکل گرفته تا تحول در گروه های تحصیلی صورت پذیرد"

                                                                                     ریاست دانشگاه آزاد اسلامی

 

ماموریت های  معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی:

 1. ارائه خط مشی و سیاست گذاری های آموزشی و پژوهشی برای گروه های علوم، مهندسی و کشاورزی.
 2. برنامه ریزی، تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های آموزشی و پژوهشی مرتبط با معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی.
 3. ایجاد تحول ساختاری و فرآیندی در معاونت جهت هدفمندی آموزش و پژوهش در راستای تامین نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه.
 4. اجرای طرح آمایش و بازمهندسی رشته/ محل های تحصیلی دانشگاه به منظور توسعه متوازن رشته های اولویت دار مورد نیاز کشور.
 5. برقراری ارتباط و تعامل دوسویه با وزارت عتف و سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی.
 6.  برنامه ریزی برای اجرای تفاهم نامه های منعقده در ارتباط با جذب و پذیرش دانشجویان خارجی.
 7. حرکت در راستای مکانیزه نمودن فرآیندهای آموزشی و پژوهشی.
 8. راه اندازی سامانه سیماد در کلیه واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه.
 9. نظارت و تسهیل بر روند برگزاری کمیسیون موارد خاص دانشگاه در سطوح مختلف.
 10. پایش مدارک پایه و نظارت دقیق بر ارائه مدارک پایه پذیرفته شدگان و استعلام از مبادی ذیربط.
 11. برنامه ریزی برای ساماندهی دانشکده های مصوب واحدهای دانشگاهی
 12.  برنامه ریزی برای افزایش توانمندی مدیران و کارشناسان حوزه آموزشی واحدهای دانشگاهی با برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت.
 13. همکاری با مراجع و مراکز علمی و فناوری در کشور.
 14. سیاست گذاری و برنامه ریزی در راستای توسعه گروه های پژوهشی و مراکز در زمینه های خاص تخصصی و نیازهای بخش صنعت.
 15.  مدیریت و نظارت بر طرح های تحقیقاتی و کاربردی نمودن دانش در زمینه های مورد نیاز و کلیدی کشور.
 16. برگزاری دوره های مختلف آموزشی و پژوهشی در زمینه استفاده از منابع علمی ناشران بین المللی و ارزیابی و رتبه بندی واحدهای دانشگاهی از نظر میزان استفاده از منابع علمی ناشران بین المللی.
 17. حمایت و تشویق و بسترسازی برای راه اندازی نشریات علمی در واحدهای دانشگاهی با توجه به اهداف جدید طراحی شده توسط سازمان مرکزی.
 18.  بازنگری وضعیت نشریات علمی واحدها و بررسی میزان تطابق آنها با شرایط جدید آئین نامه نشریات علمی وزارت عتف.
 19. برنامه ریزی برای افزایش تعداد مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نمایه شده در پایگاه های معتبر داخلی و بین المللی.
 20.  حمایت از نشر کتب درسی توسط واحدهای دانشگاهی و حرکت به سمت نشر کتب الکترونیکی و اخذ مجوز چاپ و نشر دیجیتال توسط دانشگاه آزاد اسلامی.
 21. برنامه ریزی و نظارت در راستای استاندارد سازی و بروز رسانی سرفصل های دروس آزمایشگاهی و کارگاهی در تمامی رشته های علوم پایه، مهندسی و کشاورزی.
 22. تشویق و ترغیب واحدهای دانشگاهی برای کمک به تدوین و برنامه ریزی درسی رشته­های جدید و متناسب با نیاز جامعه.
 23. طراحی نظام ارزشیابی از برنامه های درسی اجرا شده.