اهداف و ماموریت ها

تعداد بازدید:۲۹۹

 

- بررسی و تحلیل بازخورد نتایج اجرای بخشنامه ها ، شیوه نامه ها و آئین نامه های صادره از معاونت علوم ، مهندسی و کشاورزی در واحدها و مراکز آموزشی دانشگاهی و ارائه گزارش به حوزه های مربوط.

- جمع آوری آمار و اطلاعات گروههای علوم پایه، مهندسی و کشاورزی به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی به روز درحوزه معاونت.

- بررسی و پیگیری بازخورد نتایج و مصوبات سفرهای استانی معاون محترم علوم ، مهندسی و کشاورزی در بازه زمانی معین.

- تدوین شاخص های اختصاصی حوزه معاونت براساس بخشنامه ها و آئین نامه های آموزشی.

- بررسی و نظارت به موضوعات ارجاع شده یا درخواست شده از معاونت علوم ، مهندسی و کشاورزی.