اهداف و ماموریت ها

تعداد بازدید:۳۴۴

 

بررسی و تعیین خط مشی اجرایی امور پژوهشی دانشگاه در قالب سیاستهای علمی و پژوهشی

رسیدگی و اظهار نظر نسبت به پیش نویس کلیه آئین نامه ها و مقررات پژوهشی

اظهار نظر در مورد تعیین ضوابط ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی

  بررسی، اظهار نظر در مورد ترجمه، تالیف کتب علمی در حوزه فنی،مهندسی و کشاورزی

  کوشش در فراهم آوردن موجبات رفع نیازمندیهای پژوهشی دانشگاه با توجه به دستور العمل ها

اتخاذ تصمیم در مورد ضوابط تخصیص اعتبارات و همچنین تعیین اولویتهای پژوهشی

تعیین ضوابط و شرایط و ترویج پژوهش و توسعه آن

بررسی و تائید ضوابط مربوط به امور پژوهشی واحدها

ارائه نظر مشورتی به معاونتهای پژوهشی واحد ها در زمینه پیشبرد فعالیت های پژوهشی

 داوری و بررسی کتاب های آعضای هیات رئیسه واحد های دانشگاهی

 ارائه نظر در خصوص  معاونین پژوهشی/ علمی دانشگاه

تشکیل و راه اندازی کمیته های تخصصی نشریات علمی علوم، مهندسی و کشاورزی و شورای پژوهش و تحصیلات تکمیلی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی