همکاری های صنعتی و امور آزمایشگاهی

تعداد بازدید:۳۴۶

اهداف و ماموریتها

مطالعه و بررسی سرفصل رشته های دارای دروس آزمایشگاه عمومی و تخصصی

بررسی امکانات و تجهیزات آزمایشگاههای واحدهای دانشگاهی و تناسب آن با آزمایش های مندرج در سرفصل دروس آزمایشگاهی

تهیه دستور العمل کار آزمایشگاه ها و کارگاه های درسی برای ایجاد استاندارد یکسان در واحدهای دانشگاهی کشور

  بررسی و رسیدگی به مشکلات دانشجویان، کارکنان و اساتید آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی

برنامه ریزی جهت رتبه بندی آزمایشگاهها و کارگاههای آموزشی

برنامه ریزی و نظارت در راستای استاندارد سازی و بروز رسانی سرفصل های دروس آزمایشگاهی و کارگاهی در تمامی رشته های مهندسی و کشاورزی

سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای توسعه گروه های پژوهشی و مراکز در زمینه های خاص تخصصی و نیازهای بخش صنعت