آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه های برنامه ریزی آموزشی و درسی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
معادلسازی دروس کاردانی پیوسته به عنوان مدرک پایهبخشنامه های برنامه ریزی آموزشی و درسی
شیوه نامه دوره کهاد-۹۸بخشنامه های برنامه ریزی آموزشی و درسی
شیوه نامه تحصیل همزمان-۵۵۱۹۲-۹۸بخشنامه های برنامه ریزی آموزشی و درسی
دفاع مقدس ۹۸بخشنامه های برنامه ریزی آموزشی و درسی
دستورالعمل پذیرش دروس دانشجویان انتقالی از دولتی به آزادبخشنامه های برنامه ریزی آموزشی و درسی
دستورالعمل اخذ ۱۲ واحد درسی در ترم آخر دکتریبخشنامه های برنامه ریزی آموزشی و درسی
جبرانی و زبان۱۸-۳-۹۸بخشنامه های برنامه ریزی آموزشی و درسی
بخشنامه معادلسازی۳۶۳۳۹۳بخشنامه های برنامه ریزی آموزشی و درسی
بخشنامه مشروط زبانبخشنامه های برنامه ریزی آموزشی و درسی
دروس مازاد ۴۵۲۰۹بخشنامه های برنامه ریزی آموزشی و درسی
بخشنامه دروس مازادبخشنامه های برنامه ریزی آموزشی و درسی
بخشنامه های برنامه ریزی آموزشی و درسی
بخشنامه های برنامه ریزی آموزشی و درسی
بخشنامه های برنامه ریزی آموزشی و درسی
آئین نامه ارشد-آزاد-۹۵بخشنامه های برنامه ریزی آموزشی و درسی
بخشنامه های برنامه ریزی آموزشی و درسی
بخشنامه های برنامه ریزی آموزشی و درسی
بخشنامه های برنامه ریزی آموزشی و درسی
بخشنامه های برنامه ریزی آموزشی و درسی
بخشنامه های برنامه ریزی آموزشی و درسی